Intelektualna svojina

M-S Hermes internet stranica (’M-S Hermes website’)

Sadržaj sa internet stranica www.mshermes.rs i www.m-shermes.rs  (u daljem tekstu: MS Hermes sajt)  predstavlja intelektualnu svojinu privrednog društva M-S HERMES DOO (u daljem tekstu: MS Hermes). MS Hermes ima isključiva imovinskopravna ovlašćenja na zaštićenom grafičkom sadržaju u formi fotografija, slika, zaštitnog znaka, logotipa i drugih autorskih dela koja su stvarana u ime i za račun MS Hermesa, a u svrhu kreiranja vizuelnog identiteta brenda i promocije usluga MS Hermesa (u daljem tekstu: zaštićeni sadržaj).

MS Hermes, kao titular autorskog prava, ima isključivo pravo da menja i dopunjuje sadržaj na MS Hermes sajtu i strogo je zabranjeno zakonom da se, protivpravno, bez izričite saglasnosti, koja je u pisanoj formi od strane MS Hermesa, na bilo kakav način modifikuje sadržaj sa MS Hermes sajta.

Svako neovlašćeno korišćenje zaštićenog sadržaja sa MS Hermes sajta predstavlja povredu autorskog prava i osnov je za naknadu štete, u skladu sa zakonom.

MS Hermes daje saglasnost za umnožavanje i stavljanje u promet zaštićenog sadržaja sa MS Hermes sajta izuzetno, u navedenim slučajevima:

  1. Umnožavanje i stavljanje u promet zaštićenog sadržaja od strane MS Hermes partnera i drugih privrednih subjekata (organizacija) sa kojim MS Hermes ima uspostavljen poslovni odnos (u daljem tekstu: zainteresovane strane) u vremenskom periodu trajanja tog poslovnog odnosa, a u svrhu promocije i isticanja partnerstva sa MS Hermesom.
  2. Umnožavanje i stavljanje u promet zaštićenog sadržaja od strane trećih lica, sa kojim MS Hermes nema poslovni odnos, ali isključivo u nekomercijalne svrhe.
  3. U svim ostalim slučajevima korišćenja autorskih dela bez saglasnosti nosioca autorskog prava (MS Hermes) i bez naknade koji su predviđeni Zakonom o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US).

Zakonom je zabranjeno je koristiti zaštićeni sadržaj na nedostojan način, u svrhu narušavanja integriteta brenda MS Hermesa i autorskih dela koja čine zaštićeni sadržaj.

Tekstualni sadržaj kao i zaštićeni sadržaj na MS Hermes sajtu je kreiran isključivo u svrhu predstavljanja MS Hermes usluga i njime MS Hermes ne preuzima nikakve obaveze prema potencijalnim partnerima i drugim zainteresovanim stranama.